Tillid og tryghed stiger i Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi

Arkiv foto. Politi.dk

Arkiv foto. Politi.dk

Politiets Tryghedsindeks for 2015 er netop offentliggjort. Sidste år var tryghedsniveauet forholdsvis højt i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, men alligevel er trygheden og tilliden til politiet steget yderligere i 2015. Niveauet er dog noget lavere i kredsens særligt udsatte boligområder, Ringparken og Motalavej i Slagelse kommune, men specielt på Motalavej kan man i 2015 spore en stor fremgang. Det skriver Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Tryghedsindekset gør det muligt at identificere de steder, hvor utrygheden er størst, og kan således bruges af politiet som et redskab til bedre at målrette indsatserne, så der kommer mest reel tryghed ud af dem.

En af undersøgelsens hovedkonklusioner er, at der grundlæggende er høj tryghed og tillid til politiet i den danske befolkning – også i de særligt udsatte boligområder (SUB-områder).

Den grundlæggende tryghed i Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds er generelt høj, og ligger på niveau med eller lige over landsgennemsnittet. Her i politikredsen er hele 89,4% af borgerne trygge i deres nabolag. Samtidig har 84,5% tillid til politiet. Det er en stigning i forhold til sidste år på næsten 5%.

Trygheden i Ringparken og Motalavej

I de to særligt udsatte boligområder i Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds, Ringparken og Motalavej i Slagelse Kommune, er borgernes tryghedsniveau imidlertid lavere end i resten af politikredsen. Især tryghedsniveauet på Motalavej oplevede et dyk i 2014, men det har i 2015 rettet sig flot og er nu næsten på niveau med 2013. Ringparken er målt til at ligge forholdsvis lavt på trygheden i forhold til andre udsatte områder i landet, men ser man på tilliden til politiet, ligger Ringparken i 2015 alligevel på et ganske fornuftigt niveau omkring landsgennemsnittet.

Borgerne fra de udsatte boligområder, der har besvaret spørgeskemaet, er bl.a. blevet spurgt om, hvilke tiltag politiet kan sætte i værk for at øge trygheden i Ringparken og Motalavej. Her er et udpluk af besvarelserne:

”Være mere synlig. Lave flere kontroller. De (politiet, red.) gør meget i forvejen, de kan ikke gøre mere. De (politiet, red.) kører rundt en gang i mellem, men jeg er ikke bange for at bo her. Gående betjente er en hjælp. De (politiet, red.) kan snakke med os og være her. Hurtigere udrykning. Sæt hårdere ind overfor de unge. De (politiet, red.) skal bare fortsætte det gode arbejde, de gør nu”.

I de særligt udsatte boligområder er der behov for en langsigtet vedvarende indsats. Disse boligområder er et af politiets store fokusområder, og der arbejdes med en palet af præventive indsatser: Ud over at være synlige i områderne består politikredsens indsats også i at være til stede i beboerhusene, opsøgende arbejde i forhold til forskellige grupper i områ­derne (fx fædregrupper, kvindeforum, samarbejdsudvalg m.fl.), tryghedsvandringer med samarbejdspartnere, særlig indsats i forbindelse med nytåret, intensiveret færdselsindsats, tilstedeværelse på Facebook, deltagelse i tendensmøder med kommunen og hjælp til at skaffe unge i uddannelse eller job.

Trygheden afhænger nemlig ofte af andet end kriminalitet, og derfor arbejdes der intensivt med de mange forskellige ting i borgernes hverdag, som kan medvirke til at skabe utryghed.

– Selvom resultaterne af tryghedsundersøgelsen her i kredsen generelt er tilfredsstillende, viser den også, at der specielt i vores særligt udsatte boligområder stadig er et stykke vej, før vi nærmer os målet. I 2015 kan vi imidlertid glæde os over, at det er lykkedes at hæve tryghedsniveauet på Motalavej efter et dårligt resultat i 2014, siger politidirektør Lene Frank. Hun understreger samtidig vigtigheden af et fortsat samarbejde på tværs af både myndigheder og lokale aktører i områderne.

Arbejdet i de udsatte boligområder

Politikredsen har i de senere år haft et intensivt samarbejdet med Slagelse kommu­ne og boligorganisationerne om en koordinering af den samlede indsats i de særligt udsatte boligområder, som har til formål at øge trygheden i boligområderne.

– Det ligger os meget på sinde at skabe de nødvendige resultater i forhold til trygheden i de udsatte områder. Det forsøger vi bl.a. at gøre i et tæt samarbejde med politiet og med boligorganisationerne. Resultatet fra politiets tryghedsindeks i 2015 for Motalavej viser tegn på, at det nytter at tackle udfordringerne i fællesskab. Det er det lange seje træk der virker, siger Slagelses borgmester Stén Knuth, der suppleres af formanden for BoligKorsør Ebbe Ahlgren:

– At skabe tryghed og trivsel kræver ikke bare én indsats men mange samtidige indsatser. I vores løbende samarbejde og opfølgning mellem politiet, kommunen, de boligsociale helhedsplaner og boligorganisationerne skabes der hele tiden nye muligheder, som understøtter vores fælles mål om øget tryghed, siger han. Beboernes trivsel er vigtig for trygheden, understreger Ebbe Ahlgren, der som eksempel nævner, at BoligKorsør i 2015 har renoveret boliger og indviet en ny multibane på Motalavej.

FAKTA

  • Spørgeskemaundersøgelsen, der ligger til grund for Politiets Tryghedsindeks, måler trygheden og tilliden til politiet i de særligt udsatte boligområder, i de fem største byer, i de 12 politikredse og i hele landet. Tryghedsindekset udkom første gang i 2013.
  • Danmarks Statistik har stået for indsamlingen af spørgeskemadata for Rigspolitiet i perioden fra 25. juni 2015 til 28. september 2015. Af 19.335 repræsentativt udvalgte respondenter på 15 år og derover svarede 11.047, hvilket giver en svarprocent på 57,1.
  • Politiets Tryghedsindeks er udarbejdet på baggrund af tre faktorer, der har betydning for borgernes tryghed:
  • Nabolagsproblemer: Borgernes vurdering af om en given type kriminalitet eller utryghedsskabende adfærd forekommer i nabolaget.
  • Oplevet tryghed: Borgernes tryghed ved de forskellige typer kriminalitet eller utryghedsskabende adfærd, der forekommer i nabolaget.
  • Anmeldelser: Borgernes anmeldelse af kriminalitet pr. 1000 indbyggere.

 Denne artikel er set3710gange.